Regulamin

Artykuł 1. Definicje

1.1 W niniejszym Regulaminie następujące terminy pisane wielką literą, zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej, mają następujące znaczenie: 

Konto: prywatne konto Użytkownika lub Odbiorcy w Aplikacji, na Stronie internetowej lub Portalu Online, do którego dostęp uzyskuje się za pomocą Danych logowania; 

Regulamin: niniejszy Regulamin Yesty;

Aplikacja: aplikacja mobilna, za pomocą której Użytkownik i/lub Odbiorca może korzystać z Usługi;

Usługa: Usługa, którą Yesty świadczy Użytkownikowi i/lub Odbiorcy, jak opisano szczegółowo w artykule 3;

Dane logowania: nazwa, adres e-mail, hasło i/lub dodatkowe informacje związane z bezpieczeństwem, za pomocą których Użytkownik i/lub Odbiorca uzyskuje dostęp do Konta i/lub korzysta z Aplikacji i/lub Portalu Online;

Prawa własności intelektualnej: wszelkie prawa własności intelektualnej, takie jak prawa autorskie, prawa znaków towarowych, prawa do nazw handlowych, prawa do baz danych i prawa pokrewne, know-how i związane z nimi prawa;

Użytkownik: zarejestrowany użytkownik Konta, który jest stroną jako kupujący i/lub dawca w ramach Umowy;

Merchant: wydawca zarejestrowany w Yesty sprzedający kartę podarunkową Merchant;

Karta podarunkowa Merchant: aktywowana cyfrowa karta podarunkowa Merchant po wymianie karty Yesty lub Karty Wyboru Yesty, wraz z kodem karty podarunkowej, który może być wykorzystany u danego Merchant lub u partnerów handlowych powiązanych z danym Merchant;

Portal internetowy: środowisko zamawiania usługi na stronie internetowej, w którym Użytkownik w przypadku Yesty for Business lub innych wyznaczonych użytkowników tworzy Konto i korzysta z usługi;

Odbiorca: wybrany przez Użytkownika lub innego dawcę odbiorca karty Yesty lub Karty Wyboru Yesty, który tworzy Konto w celu przechowywania karty Yesty, Karty Wyboru Yesty lub karty podarunkowej Merchant w Portfelu i w wyniku tego tworzy Umowę z Yesty jako zarejestrowany użytkownik aplikacji i/lub strony internetowej. Odbiorca staje się Użytkownikiem po zakupie przez siebie karty Yesty lub Karty Wyboru Yesty;

Umowa: Umowa między Yesty a Użytkownikiem lub Odbiorcą, na mocy której Użytkownik lub Odbiorca jest uprawniony do korzystania z usługi, a te Warunki Ogólne są do niej stosowane;

Strona (strony): Yesty i / lub Użytkownik i / lub Odbiorca;

Oświadczenie o prywatności: Oświadczenie o prywatności Yesty, dostępne pod adresem https://Yesty.nl/privacy-policy;

Portfel: osobisty wirtualny portfel dostępny w ramach Konta, w którym widoczne są kupione, wysłane i / lub otrzymane karty Yesty, karty wyboru Yesty i / lub karty podarunkowe Merchant od Użytkownika i / lub Odbiorcy;

Strona internetowa: strona internetowa Yesty, dostępna pod adresem http://www.Yesty.nl, wraz z wszystkimi podstronami;

Yesty: osoba prawna z ograniczoną odpowiedzialnością Yesty B.V., z siedzibą statutową w Haarlem i biurem pod adresem (2031 BJ) Haarlem, Hendrik Figeeweg 1-0014 (info@yesty.nl, 023-2340240);

Karta Yesty: karta podarunkowa wydana przez Yesty, która zawiera sugestię dla karty podarunkowej Merchant, którą Odbiorca może wymienić w aplikacji na odpowiednią kartę podarunkową Merchant lub inną kartę podarunkową Merchant o tej samej wartości;

Yesty for Business: Usługa, którą Yesty świadczy dla użytkowników biznesowych, w tym firm lub organizacji;

Karta wyboru Yesty: karta podarunkowa wydana przez Yesty – z prywatną etykietą lub bez – która nie zawiera konkretnej sugestii dla karty podarunkowej Merchant, którą można wymienić w aplikacji lub online za pośrednictwem strony internetowej na kartę podarunkową Merchant o tej samej wartości.

Artykuł 2. Ogólne postanowienia

2.1 Yesty świadczy usługi dla konsumentów, organizacji i innych klientów biznesowych, w celu umożliwienia konsumentowi, organizacji lub innemu klientowi biznesowemu podarowania karty podarunkowej z towarzyszącą wiadomością osobistą.

2.2 Umowa między użytkownikiem lub odbiorcą a Yesty jest zawierana poprzez utworzenie konta. Dotyczy to również odbiorcy, który otrzymał kartę podarunkową i utworzył konto, aby akceptować Yesty Card lub karta wyboru Yesty, zarządzać Yesty Cards, Karty wyboru Yesty i kartami podarunkowymi dla handlowców oraz wydawać je lub wymieniać. Odbiorca może założyć konto za pośrednictwem aplikacji lub online na stronie internetowej, w przypadku tego ostatniego, aby wymienić otrzymaną kartę karta wyboru Yesty za pośrednictwem Yesty for Business. Odbiorca staje się również użytkownikiem, jeśli za pośrednictwem konta sam kupuje kartę Yesty Card lub karta wyboru Yesty, aby podarować ją innym.

2.3 W przypadku Yesty for Business umowa między użytkownikiem a Yesty jest zawierana poprzez utworzenie konta przez użytkownika, który jest do tego uprawniony, na dedykowanym portalu internetowym na stronie internetowej, chyba że wyraźnie ustalono inaczej. Użytkownik jest uprawniony do utworzenia konta za pośrednictwem portalu internetowego, jeśli nie jest konsumentem. Mogą to być na przykład spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub (pół)urząd.

2.4 Niniejsze Ogólne Warunki dotyczą Umowy między Użytkownikiem lub Odbiorcą a Yesty oraz usługi Yesty. Użytkownik lub Odbiorca zgadza się z treścią niniejszych Ogólnych Warunków. Yesty może również powoływać się na te Ogólne Warunki wobec Odbiorcy, nawet jeśli ten nie ma jeszcze Konta.

2.5 Yesty zastrzega sobie prawo do zmiany i / lub uzupełnienia niniejszych Ogólnych Warunków w dowolnym czasie. Zmiany Ogólnych Warunków zostaną ogłoszone drogą mailową, za pośrednictwem Aplikacji lub Strony internetowej i wchodzą w życie 7 dni po ogłoszeniu. Najaktualniejsze Ogólne Warunki można znaleźć na Stronie internetowej i / lub Aplikacji. Jeśli Użytkownik lub Odbiorca nadal korzysta z usługi po zmianie lub uzupełnieniu niniejszych Ogólnych Warunków, bezwarunkowo akceptuje zmienione i / lub uzupełnione Ogólne Warunki. Jeśli Użytkownik lub Odbiorca nie zgadza się na zmienione i / lub uzupełnione Ogólne Warunki, jego lub jej jedyną możliwością jest usunięcie Konta, co kończy Umowę, po czym Użytkownik lub Odbiorca nie będzie mógł już korzystać z usługi.

2.6 Odstępstwo od niniejszych Ogólnych Warunków między Użytkownikiem lub Odbiorcą a Yesty jest możliwe tylko w przypadku pisemnego porozumienia między stronami.

Artykuł 3. Usługa

3.1 Usługa oferowana przez Yesty polega na udostępnieniu w przypadku konsumentów aplikacji umożliwiającej Użytkownikowi lub Odbiorcy dokonanie następujących czynności na koncie:

§ Jako Użytkownik, zakupienie Yesty Cards oraz Karty wyboru Yesty i wysłanie ich z osobistą wiadomością do osób trzecich, które mogą przeglądać Yesty Cards lub karta wyboru Yesty oraz otrzymaną wiadomość bez konieczności posiadania konta;

§ Jako Odbiorca, wymiana Yesty Cards lub Karty wyboru Yesty na kartę podarunkową Merchant;

§ Zarządzanie zakupionymi lub otrzymanymi Yesty Cards, Karty wyboru Yesty lub kartami podarunkowymi Merchant;

§ Jako Odbiorca, wydanie kart podarunkowych Merchant w sklepach Merchant lub partnerów handlowych Merchant.

3.2 Usługa oferowana przez Yesty w przypadku Yesty for Business polega na udostępnieniu Portalu Online, za pomocą którego Użytkownik może dokonać następujących czynności na koncie:

§ Zakupienie Karty wyboru Yesty, dodanie wiadomości personalnej i wysłanie jej do Odbiorcy, który może przeglądać karta wyboru Yesty oraz otrzymaną wiadomość bez konieczności posiadania konta, w przypadku którego obowiązuje artykuł 3.3.

3.3 Usługa oferowana przez Yesty w przypadku Yesty for Business polega również na udostępnieniu portfela za pośrednictwem strony internetowej, umożliwiającego Odbiorcy przechowywanie, zarządzanie, wymianę Karty wyboru Yesty i/lub kart podarunkowych Merchant oraz w przypadku kart podarunkowych Merchant wydawanie ich w sklepach Merchant lub partnerów handlowych Merchant.

Artykuł 4. Użytkowanie aplikacji, portalu internetowego lub strony internetowej

4.1 Aby skorzystać z Usługi, Użytkownik lub Odbiorca musi utworzyć Konto i stworzyć dane logowania. Dotyczy to zarówno aplikacji, jak i portalu internetowego oraz tworzenia konta za pośrednictwem strony internetowej. Aplikacja, portal internetowy i konto za pośrednictwem strony internetowej nie są identyczne, dlatego istnieją ograniczenia co do ich używania. Na przykład portal internetowy jest specjalnie przeznaczony dla Yesty for Business.

4.2 Użytkownik lub Odbiorca jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swoich danych logowania. Gdy Użytkownik lub Odbiorca wie lub ma powody do podejrzenia, że dane logowania trafiły w niepowołane ręce, powinien niezwłocznie poinformować o tym Yesty i podjąć skuteczne środki zaradcze, między innymi zmieniając dane logowania. Yesty nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieuprawnionego dostępu lub użytkowania Usługi przez osoby trzecie.

4.3 Yesty dokłada wszelkich starań, aby Usługa była udzielana w sposób staranny i profesjonalny. Usługa jest wykonywana przez Yesty zawsze na podstawie zobowiązania do wysiłku. Użytkownik lub Odbiorca akceptuje, że aplikacja, portal internetowy lub strona internetowa zawierają tylko funkcjonalności i inne cechy, jakie Użytkownik lub Odbiorca znajdują podczas korzystania („as is”).

4.4 Użytkownik lub Odbiorca ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko za wszystkie działania, które podejmuje za pomocą Aplikacji, Portalu Online lub witryny internetowej. Korzystanie jest całkowicie na własny rachunek i ryzyko.

4.5 Yesty ma zawsze prawo do dostosowania (treści lub funkcjonalności) Aplikacji i / lub Portalu Online i / lub Witryny internetowej bez wcześniejszego powiadomienia oraz bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności lub zobowiązań wobec Użytkownika lub Odbiorcy, a także do (tymczasowego) zakończenia lub wykonania konserwacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

4.6 Jeśli Aplikacja i / lub Portal Online i / lub (inne funkcje na) Witrynie internetowej są (tymczasowo) niedostępne, na przykład z powodu awarii technicznej, Yesty nie ponosi odpowiedzialności za skutki tego.

4.7 W przypadku Portalu Online, osoba tworząca Konto deklaruje, że jest uprawniona do utworzenia i używania Konta w imieniu Użytkownika.

Artykuł 5. Yesty Card, karta wyboru Yesty i karta podarunkowa Merchant

OGÓLNE

5.1 W aplikacji lub portalu internetowym oferowany jest asortyment składający się z kart Yesty Cards i/lub karty wyboru Yesty. Karta Yesty lub karta wyboru Yesty nie może być bezpośrednio wykorzystana u Handlowca i/lub jego partnerów, lecz musi zostać wymieniona (przez Odbiorcę) na kartę podarunkową Handlowca, którą można wykorzystać u danego Handlowca i/lub jego partnerów.

5.2 Karta Yesty lub karta wyboru Yesty może zostać zakupiona przez Użytkownika za podaną przez niego wartość przy użyciu oferowanych wówczas metod płatności. Na korzystanie z tych metod płatności mogą obowiązywać ogólne warunki dostawcy metody płatności.

5.3 Użytkownik zgadza się na bezpośrednią dostawę karty Yesty lub karty wyboru Yesty.

5.4 Użytkownik wyraźnie rezygnuje z ewentualnego prawa do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny lub jej odwołania.

5.5 Użytkownik nie może samodzielnie wymienić ani wykorzystać karty Yesty lub karty wyboru Yesty. Użytkownik może kartę Yesty lub kartę wyboru Yesty jedynie wysłać z osobistą wiadomością do osoby trzeciej.

5.6 W przypadku karty Yesty Card lub karty wyboru Yesty, Użytkownik zawiera umowę z Yesty na dostarczenie karty Yesty lub karty wyboru Yesty o wartości wybranej przez Użytkownika w portfelu Użytkownika. Dostawa karty Yesty lub karty wyboru Yesty zostanie uznana za dokonaną w momencie, gdy Użytkownik zobaczy kartę Yesty lub kartę wyboru Yesty w portfelu, aby wysłać ją w dowolnym momencie do Odbiorcy. Ma to również miejsce, gdy Użytkownik wybierze bezpośrednie wysłanie karty Yesty lub karty wyboru Yesty do Odbiorcy; w tym przypadku Użytkownik widzi kartę w portfelu jako wysłaną kartę.

5.7 Karta Yesty, karta wyboru Yesty lub karta podarunkowa Merchant może mieć ograniczoną ważność. Terminowe przekazanie, wymiana lub wykorzystanie karty podarunkowej jest w pełni odpowiedzialnością Użytkownika lub Odbiorcy. Jeśli termin ważności karty Yesty, karty wyboru Yesty lub karty podarunkowej Merchant upłynął, ani Użytkownik, ani Odbiorca nie będą mieli już żadnych praw do tej karty Yesty, karty wyboru Yesty lub karty podarunkowej Merchant. W takim przypadku ani Użytkownik, ani Odbiorca nie mogą rościć sobie żadnych roszczeń wobec Yesty.

5.8 Gdy karta Yesty lub karta wyboru Yesty zostanie wymieniona na kartę podarunkową Merchant, zostanie zawarta umowa z odpowiednim Merchantem, a termin ważności karty podarunkowej Merchant, który może być różny dla każdej karty podarunkowej Merchant, zacznie zwykle biec w momencie wymiany.

5.9 Yesty dokłada wszelkich starań, aby wyświetlić na koncie poprawny stan konta karty Yesty lub karty wyboru Yesty oraz właściwe informacje na temat kart podarunkowych Merchant i stanu ich sald na stronie internetowej, portalu online lub w aplikacji. Jeśli te informacje są nieprawidłowe lub niedostępne, Yesty nie ponosi odpowiedzialności za to, ani z tego tytułu nie można rościć sobie żadnych praw lub roszczeń wobec Yesty.

5.10 Osoba trzecia, dla której jest przeznaczona karta Yesty lub karta wyboru Yesty, może bezpłatnie przeglądać tę kartę i wiadomość z nią związaną online. Aby zapisać, wymienić lub zarządzać kartą Yesty lub kartą wyboru Yesty, Odbiorca musi mieć konto w dowolnym momencie.

Karty Yesty i Karty Wyboru Yesty

5.11 W przypadku Kart Yesty obowiązują również następujące warunki:

a. Karta Yesty nie jest wymienialna na pieniądze.
b. Karta Yesty jest natychmiastowo wysyłana przez Użytkownika do Odbiorcy za pośrednictwem WhatsApp lub innej dostępnej metody wysyłki, zarówno po zakupie, jak i później z portfela. Użytkownik nie ma żadnych praw do dostępnych metod wysyłki, a wybór sposobu wysyłki jest na własne ryzyko i koszt Użytkownika. Yesty nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy związane z metodą wysyłki.
c. Karta Wyboru Yesty może zostać wymieniona na jedną z Kart Podarunkowych sprzedawców ze zbioru kart podarunkowych dostępnych dla Karty Wyboru Yesty.
d. Karta Yesty może zostać użyta tylko raz do wymiany na Kartę Podarunkową sprzedawcy.
e. Yesty nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest zobowiązany za podwójne lub błędne wysyłanie Karty Yesty przed lub po wymianie na Kartę Podarunkową sprzedawcy.
f. W przypadku wysyłki Karty Yesty przez Użytkownika do Odbiorcy, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za poprawność wprowadzonych danych Odbiorcy i przetwarzanie danych osobowych Odbiorcy. Yesty nie ponosi odpowiedzialności za (niepoprawne) wprowadzenie danych Odbiorcy przez Użytkownika.

5.12 W przypadku Kart Wyboru Yesty obowiązują również następujące warunki:

a. Karta Wyboru Yesty nie jest wymienialna na pieniądze.
b. Karta Wyboru Yesty jest natychmiastowo wysyłana przez Użytkownika do Odbiorcy za pośrednictwem oferowanej metody wysyłki, zarówno po zakupie, jak i później z portfela. Użytkownik nie ma żadnych praw do dostępnych metod wysyłki, a wybór sposobu wysyłki jest na własne ryzyko i koszt Użytkownika. Yesty nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy związane z metodą wysyłki.
c. Karta Wyboru Yesty może zostać użyta tylko raz do wymiany na Kartę Podarunkową sprzedawcy.
d. Yesty nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest zobowiązany za podwójne lub błędne wysyłanie Karty Wyboru Yesty przez Użytkownika.
e. Jeśli Użytkownik wysyła Kartę Wyboru Yesty do Odbiorcy, Użytkownik samodzielnie odpowiada za wprowadzone dane Odbiorcy oraz przetwarzanie danych osobowych Odbiorcy. Yesty nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub błędne wprowadzenie danych Odbiorcy przez Użytkownika.

5.13 Karta Yesty lub Karta Wyboru Yesty jest wykorzystywana przez Odbiorcę w portfelu jego Konta poprzez wymianę jej na kartę podarunkową Merchant o tej samej wartości.

5.14 W przypadku Yesty for Business lub w wyznaczonych przypadkach, Użytkownik może mieć możliwość wysłania lub przekazania fizycznej Karty Wyboru Yesty trzeciej osobie.

KARTA PODARUNKOWA MERCHANT

5.15 Karta podarunkowa Merchant podlega następującym warunkom:

a. Karta Yesty lub Karta Wyboru Yesty może być wymieniona na kartę podarunkową Merchant. Karta Yesty może zostać wymieniona na kartę podarunkową Merchant wybrane z dostępnej gamy, nawet jeśli przy wysłanej Karcie Yesty sugerowana jest konkretna karta podarunkowa Merchant.
b. Po wymianie Karty Yesty lub Karty Wyboru Yesty na kartę podarunkową Merchant, karta podarunkowa Merchant nie może być już wymieniona na inną kartę podarunkową Merchant, Kartę Yesty lub Kartę Wyboru Yesty.
c. Karta podarunkowa Merchant nie jest wymienialna na pieniądze.
d. W przypadku wymiany na kartę podarunkową Merchant, zawierana jest umowa między Użytkownikiem a wydawcą karty podarunkowej Merchant, a usługa Yesty ogranicza się do udostępniania portfela, w którym przechowywana jest karta podarunkowa Merchant.
e. Odbiorca może całkowicie lub częściowo wykorzystać kartę podarunkową Merchant do zakupów lub uzyskania usługi lub produktu(y) wybranego Merchant lub jego partnerów wydatkowych. Wykorzystanie karty podarunkowej Merchant opiera się na umowie między Odbiorcą a Merchant lub jego partnerami wydatkowymi. Ogólne warunki wybranego Merchanta mogą być stosowane do (użytkowania) karty podarunkowej Merchant, w tym okres ważności danej karty podarunkowej Merchant. Yesty nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest odpowiedzialna za wykorzystanie karty podarunkowej Merchant przez Odbiorcę, ani za produkty lub usługi nabyte lub uzyskane za jej pomocą.

5.16 Jeśli Odbiorca nie jest w stanie wykorzystać karty podarunkowej Merchant u handlowca, Odbiorca powinien skontaktować się z Yesty w tej sprawie. Zostaną zastosowane następujące zasady:

a. Jeśli okaże się, że karta podarunkowa Merchant nie mogła zostać wykorzystana z powodu zdarzenia przypisanego Yesty, takiego jak awaria techniczna w aplikacji Yesty, to Yesty udostępni Odbiorcy nową kartę podarunkową Merchant o takiej samej wartości i Odbiorca nie ma dodatkowego prawa do odszkodowania;
b. Jeśli okaże się, że karta podarunkowa Merchant nie mogła zostać wykorzystana z powodu zdarzenia nieprzypisanego Yesty, takiego jak awaria techniczna lub nie działające urządzenia kasowe lub oprogramowanie kasowe handlowca lub jego partnerów, Yesty nie ponosi za to odpowiedzialności.

Artykuł 6. Prywatność

6.1 Podczas wykonywania Umowy i świadczenia Usługi Yesty przetwarza dane osobowe Użytkownika i/lub Odbiorcy. Yesty przetwarza dane osobowe zawsze zgodnie ze swoim Oświadczeniem o Prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa.

6.2 Udostępnianie danych osobowych Yesty zawsze pozostaje w gestii Użytkownika lub Odbiorcy, którzy te dane osobowe udostępniają.

Artykuł 7. Prawa własności intelektualnej

7.1 Prawa własności intelektualnej związane z Usługą i wynikami jej działania, w tym w szczególności Strona internetowa, Portal online i Aplikacja, a także informacje udostępniane za pośrednictwem strony internetowej i Usługi, takie jak teksty, wygląd i odczucie, szablon Konta, materiały wideo, dźwiękowe i obrazowe lub fotograficzne, należą do Yesty i/lub jej licencjodawców. Nic w niniejszych Warunkach ogólnych nie stanowi przekazania jakichkolwiek praw własności intelektualnej.

7.2 Jeśli Użytkownik i/lub Odbiorca spełniają i będą spełniać te Warunki ogólne, mają one prawo do indywidualnego korzystania z Aplikacji, Portalu online lub Strony internetowej. Yesty może w każdym czasie postanowić o cofnięciu tego prawa użytkowania, w szczególności w przypadku naruszenia przez Użytkownika lub Odbiorcę postanowień niniejszych Warunków ogólnych, w przypadku niewykonania umowy lub czynu niedozwolonego wobec Yesty, w przypadku oszustwa oraz w przypadku naruszenia przepisu prawa.

Artykuł 8. Odpowiedzialność

8.1 Odpowiedzialność Yesty za przypisywalną niezgodność w wykonaniu Umowy, jej Usługi, czyn niedozwolony lub jakiekolwiek inne działanie lub zaniechanie przez Yesty, jej pracowników lub przez jej zatrudnionych stron trzecich, jest ograniczona do wynagrodzenia za bezpośrednie szkody. Odpowiedzialność Yesty za bezpośrednie szkody jest na zdarzenie (przy czym seria ze sobą powiązanych zdarzeń uważana jest za jedno zdarzenie) w odniesieniu do Użytkownika nie więcej niż łączna kwota, którą Użytkownik zapłacił Yesty na mocy Umowy w ciągu dwunastu (12) miesięcy poprzedzających to wydarzenie (bez VAT) lub w przypadku Odbiorcy nie więcej niż kwota równa trzykrotności wartości pozostałych do wykorzystania kart upominkowych w portfelu Odbiorcy. Łączna odpowiedzialność Yesty nie przekracza jednak w żadnym wypadku 150 € (bez VAT).

8.2 „Bezpośrednie szkody” w rozumieniu poprzedniego artykułu oznacza wyłącznie:

a. szkody rzeczowe;
b. rozsądnie poniesione koszty, jakie Użytkownik lub Odbiorca musiałby ponieść, aby zapewnić, że usługi świadczone przez Yesty są zgodne z Umową;
c. rozsądnie poniesione koszty przez Użytkownika lub Odbiorcę w celu ustalenia przyczyny i rozmiaru szkody, o ile ustalenie to dotyczy bezpośrednich szkód w rozumieniu niniejszej Umowy;
d. rozsądnie poniesione koszty w celu zapobieżenia lub ograniczenia szkód, o ile Użytkownik lub Odbiorca może wykazać, że te koszty doprowadziły do ograniczenia bezpośrednich szkód w rozumieniu niniejszej Umowy.

8.3 Yesty nie ponosi odpowiedzialności za szkody inne niż bezpośrednie szkody, jak opisano w art. 8.2, w tym szkody pośrednie wynikające z lub związane z Umową, w tym, bez ograniczeń, utrata zysków, utrata przychodu, utrata oczekiwanych oszczędności i inne podobne straty finansowe, takie jak utrata renomy lub dobrej nazwy lub inne przypadkowe, pośrednie szkody lub kary umowne lub odszkodowanie na zasadzie przykładu, jakiejkolwiek natury, niezależnie od tego, czy Użytkownik lub Odbiorca poinformowali Yesty o takich możliwych szkodach, odszkodowaniach lub stratach.

8.4 Prawo Użytkownika lub Odbiorcy do żądania odszkodowania na mocy niniejszej Umowy, na podstawie czynu niedozwolonego lub w inny sposób, wygasa w każdym przypadku po upływie jednego (1) roku od daty, w której miało miejsce zdarzenie, na skutek którego został wniesiony roszczenie lub postępowanie.

Artykuł 9. Okres trwania i rozwiązanie umowy

9.1 Umowa między Użytkownikiem i / lub Odbiorcą a Yesty jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez Klienta lub Yesty w dowolnym momencie. W przypadku rozwiązania Umowy z jakiejkolwiek przyczyny, prawo Klienta do korzystania z Usługi wygasa natychmiast, a dostęp do Usługi zostaje natychmiast odmówiony.

9.2 Z chwilą rozwiązania Konta wygasają wszystkie prawa i roszczenia, jakie Użytkownik lub Odbiorca ma wobec Yesty, w tym ewentualne jeszcze obecne Karty Yesty, Karty Wyboru Yesty i karty podarunkowe dla sprzedawców.

9.3 Yesty ma prawo zamknąć Konto i Portfel w dowolnym czasie, pod warunkiem, że Yesty zrobiło starania, aby treść dotycząca kart podarunkowych dla sprzedawców została wysłana do odpowiedniego Użytkownika lub Odbiorcy pocztą elektroniczną na adres e-mail Konta. Yesty da Użytkownikom możliwość wysłania jeszcze nie wysłanych Kart Yesty i / lub Kart Wyboru Yesty. Yesty da Odbiorcom możliwość wymiany jeszcze nie wymienionych Kart Yesty i / lub Kart Wyboru Yesty na kartę podarunkową dla sprzedawcy. W wymienionych wyżej przypadkach zostanie zachowana trzymiesięczna okres na dokonanie wymiany. Jeśli Odbiorca sam nie dokonał wyboru, Yesty wymieni ważne Karty Yesty i / lub Karty Wyboru Yesty na kartę podarunkową dla sprzedawcy i wyśle ją pocztą elektroniczną.

Artykuł 10. Procedura składania reklamacji

10.1 Yesty dokłada wszelkich starań, aby Usługa była wykonywana z najwyższą starannością. Może się jednak zdarzyć, że Użytkownik lub Odbiorca zgłosi reklamację. Reklamacje dotyczące Usługi Yesty można zgłaszać drogą mailową na adres info@yesty.nl. Yesty zajmie się tą reklamacją najszybciej, jak to możliwe, a reklamacja zostanie odpowiedziana nie później niż w ciągu czternastu dni od otrzymania. Jeśli Yesty przewiduje, że rozpatrzenie reklamacji zajmie dłużej niż czternaście dni, Yesty wyśle potwierdzenie odbioru w ciągu czternastu dni od otrzymania reklamacji z wskazaniem terminu, w którym reklamacja zostanie bardziej szczegółowo odpowiedziana.

Artykuł 11. Różne

11.1 Chyba że wyraźnie wskazano inaczej, wszystkie ceny podane dla konsumentów są w euro i zawierają podatek VAT.

11.2 Na niniejsze Ogólne Warunki oraz całe korzystanie z Usługi obowiązuje prawo niderlandzkie. Wszelkie spory między Użytkownikiem/Odbiorcą a Yesty zostaną przedłożone właściwemu sądowi rejonowemu w Amsterdamie, chyba że Yesty zdecyduje się przekazać spór do właściwego sądu na podstawie prawa.

11.3 Jeśli którykolwiek postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne lub z jakiegokolwiek innego powodu całkowicie lub częściowo bezskuteczne, pozostałe postanowienia Ogólnych Warunków pozostaną w mocy. Yesty zastąpi nieważną klauzulę klauzulą, która jest ważna i której skutki prawne, biorąc pod uwagę treść i cel tych Ogólnych Warunków, jak najbardziej odpowiadają skutkom prawomocnej klauzuli.

11.4 Yesty ma prawo przenosić prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Ogólnych Warunków na osoby trzecie i niezwłocznie poinformuje Użytkownika/Odbiorcę o tym fakcie. Jeśli Użytkownik/Odbiorca nie akceptuje przekazania obowiązków na osobę trzecią, może wypowiedzieć swoją Umowę zgodnie z artykułem 9.